Lviv graffiti jam 2014

07.06.2014, ,

Lviv graffiti jam 2014
Just Writing My Name